Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orkla 2014

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orkla 2014

Orkla Fellesforvaltning har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk.

§ 1 Omfatter
Reglene gjelder for den lakseførende delen av Orkla.

§ 2 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.Sjøørreten er fredet.

§ 3 Redskapsbruk
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

§ 4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. Sjøørreten er fredet og skal settes levende ut igjen. All hunnlaks er fredet i juli og august og skal settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Døgnkvote for laks er 1 stk og sesongkvote for laks er 5 stk, hvorav maks 2 kan være over 80 cm.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten på laks er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.
Er man i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
All fisk skal innrapporteres fortløpende til Orkla Fellesforvaltning i gjennom hele sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger; dato, vald, art, vekt, fiskers navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.orklaguide.com.
Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Orkla Fellesforvaltnings retningslinjer.

§ 5 Regulering av fiske fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø
I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø bare tillatt med lett fiske. Lett fiske er fiske med: a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt.

§ 6 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

§ 7 Gytebestandsmål
Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.

§ 8 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-. Gebyr for kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir fiskeren som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 9 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15. mai 2014.