Ekstraordinære restriksjoner i laksefisket

joomplu:199Regionene som er berørt av ekstraordinære tiltak i sjøen er Nordmøre og hele Sør-Trøndelag fylke. I disse områdene åpnes ikke fiske før 15. juli, og etter 15. juli innføres tre dagers fiskeuke (mandag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00). Tiltaket gjelder ikke Sunndalsfjorden i Sunndal kommune.

I vassdragene i regionene som er nevnt over og i tillegg i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, skal all hunnfisk settes ut fra og med 26. juni. Dersom det er tvil om fiskens kjønn, skal den settes ut. I de samme regionene stoppes fisket fra og med 16. august i elver som har fisketid til 31. august eller senere, og fra og med 1. august i elver med fisketid til 15. august.
Dersom midtsesongevalueringen for det enkelte vassdrag viser at gytebestandsmålet sannsynligvis vil bli oppnådd eller at avviket vil bli lite, kan lokalforvaltningen bestemme at fisket fortsetter frem til ordinær sluttdato.
I vassdrag eller fiskevald hvor bestemmelsene ikke følges opp tilfredsstillende vil Miljødirektoratet stenge fisket.
Tiltakene trer i kraft fra torsdag 26. juni 2014. Tiltakene gjelder ikke vassdrag med G.salaris.

Les mer på Miljødirektoratet sine hjemmesider